logo

오실로스코프 악세서리
프로브, 업그레이드 Kit등 다양한 악세사리 제공
 • ▶ 패시브 프로브 (Passive Probe)
 • 패시브브로브.jpg


   

    ▶ 패시브 프로브 (Passive Probe)
  • 키사이트에서 제공되는 다양한 오실로스코프 프로브입니다.
   

  제  품

  사 진

  대역폭 

  감쇄비 

  입력

  임피던스 

  다이나믹

  레인지 

  권장

  오실로스코프 

  N2863B Passive Probe, 10:1, 300 MHz, 1.2 m 

  300 MHz 

  10:1 

  1 MΩ, 30pF

  300 Vrms (or >400Vpk) CAT I and CAT II

  1000, 2000X, 3000X, 3000 &5000 Series

  N2862B Passive Probe, 10:1, 150 MHz, 1.2 m

  150 MHz 

  10:1 

  1 MΩ, 30pF

  300 Vrms (or >400Vpk) CAT I and CAT II

  1000, 2000X, 3000X, 3000 Series

  N2870A Passive Probe, 1:1, 35 MHz, 1.3 m

  35 MHz

   1:1 

  1 MΩ, 39 pF

  55 V CAT II

  1000, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, and 80000B, 90000 (with E2697A 1 MΩ adapter)

  N2871A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 1.3 m

  200 MHz

  10:1 

  10 MΩ, 9.5 pF

  400 V CAT I, 300 V CAT II

  1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, and 80000B, 90000 (with E2697A 1 MΩ adapter)

  N2872A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 1.3 m 

  350 MHz

  10:1 

  10 MΩ, 9.5 pF

  400 V CAT I, 300 V CAT II

  1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, and 80000B, 90000 (with E2697A 1 MΩ adapter)

  N2873A Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.3 m 

  500 MHz

   10:1 

  10 MΩ, 9.5 pF

  400 V CAT I, 300 V CAT II

  1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, and 80000B, 90000 (with E2697A 1 MΩ adapter)

  N2875A Passive Probe, 20:1, 500 MHz, 1.3 m

  500 MHz

   20:1 

  20 MΩ, 5.6 pF

  400 V CAT I, 300 V CAT II

  1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, and 80000B, 90000 (with E2697A 1 MΩ adapter)

  N2874A Passive Probe, 10:1, 1.5 GHz, 1.3 m

  1.5 GHz

   10:1 

  500 Ω, 1.7 pF

  8.5 V CAT I

  3000X, 5000, 6000, 7000 and all Infiniium Series

  N2876A Passive Probe, 100:1, 1.5 GHz, 1.3 m

  1.5 GHz

   100:1 

  5 kΩ, 2.6 pF

  21 V CAT I

  3000X, 5000, 6000, 7000 and all Infiniium Series

  10070D 패시브 프로브, 1:1, 20 MHz, 1.5 m

  20 MHz

  1:1 

  1 MΩ, 70pF

  400 Vpk

  1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 시리즈 및 Infiniium 80000B 시리즈

  10073D Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.5 m

  500 MHz

  10:1 

  1 MΩ, 50pF

  400 Vpk

  5000, 6000, 7000, 8000, 9000, and 80000B, 90000 Series (requires E2697A 1MΩ adapter)

  10074D 패시브 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.5 m

  150 MHz

  10:1 

  1 MΩ, 15pF

  400 Vpk

  6000 및 7000 시리즈 (100MHz), 9000 시리즈

  10076B 100:1, 4 kV, 250 MHz 고전압 프로브

  250 MHz

  100:1 

  1 MΩ, 20pF

  4 kVpk

  1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 시리즈 및Infiniium 80000B

  N2771B High Voltage Probe 1000:1, 30 kV, 50 MHz

  50 MHz

  1000:1 

  1 MΩ, 20pF

  30 kVpk

  1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000 Series, 9000 Series, 80000B Series (requires E2697A 1MΩ adapter)

  1165A Miniature Passive Probe, 10:1, 10 MOhm, 1.5m

  600 MHz

  10:1 

  1 MΩ, 14pF

  300 Vpk

  7000 Series, Infiniium 8000 Series, Infiniium 80000B Series (requires E2697A 1MΩ adapter),  54830 Series

  54006A 6 GHz Passive Divider Probe Kit

  6 GHz

  10:1 or 20:1

  50Ω 

  20 Vpk

  Infiniium 80000 Series, 90000 Series, 5454x &5485x, 9000 Series

  U1560A 패시브 프로브, 1:1, 45MHz, 1.2m

  45 MHz

  1:1 

  42pF 

  CAT III 300VAC 최대 입력

  U1600A 시리즈

  U1561A 패시브 프로브, 10:1, 45MHz, 1.2m

  250 MHz

  10:1

  16pF

  CAT III 600VAC 최대 입력

  U1600A 시리즈

  U1562A 패시브 프로브, 100:1, 300MHz, 1.2m

  300 MHz

  100:1

  6.5pF

  CAT III 600VAC 최대 입력

  U1600A 시리즈

  N2890A 패시브 프로브, 10:1, 500MHz, 1.3m 

  500 MHz

  10:1 

  10 MΩ, 11pF

  300 Vrms (or >400Vpk) CAT I/II

  1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 시리즈

  N2889A 패시브 프로브, 10:1/1:1, 350MHz, 1.3m

  350 MHz (@10:1), 10MHz (@1:1)

  10:1 /1:1

  10 MΩ, 11pF (@10:1) or 1 MΩ, 60 pF(@1:1)

  300 Vrms (or >400Vpk) CAT I/II (@10:1) 150 Vrms CAT I/II (@1:1)

  1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 시리즈