logo

오실로스코프 악세서리
프로브, 업그레이드 Kit등 다양한 악세사리 제공
 • 전류 프로브 (Current Probe)
 •       

           전류프로브.jpg


         전류 프로브 (Current Probe)
  • 키사이트에서 제공되는 다양한 오실로스코프 프로브입니다. 

     

  제  품

  사 진

  대역폭 

  감쇄비 

  입력

  임피던스 

  다이나믹

  레인지 

  권장

  오실로스코프 

  N2893A 100 MHz/15A AC/DC 전류 프로브

  100 MHz

  0.1 V/A

  n/a 

  최대: 30 A 피크 비연속, 15A 피크 연속  

  5000 시리즈, 6000 시리즈 (300MHz - 1GHz), 7000 시리즈, Infiniium 8000 시리즈, 9000 시리즈

  1146A 100kHz ac/dc 전류 프로브

  100 kHz

  0.1 V/A 또는 0.01 V/A

  사용불가

  최고: 30 A 피크, 15 A rms 연속

  3000 시리즈 5000 시리즈 6000 시리즈 Infiniium 8000 시리즈

  1147A 50MHz ac/dc 전류 프로브 (AutoProbe 인터페이스 지원)

  50 MHz

  0.1 V/A

  n/a 

  최고: 30 A 피크, 15 A rms 연속

  5000 시리즈 6000 시리즈 300MHz - 1GHz Infiniium 8000 시리즈

  N2782A 50MHz/30Arms AC/DC 전류 프로브

  50 MHz

  0.1 V/A

  n/a 

  최고: 50 A 피크, 30 A rms 연속

  3000 시리즈 5000 시리즈 6000 시리즈 Infiniium 8000시리즈

  N2783B 100 MHz/30 Arms AC/DC 전류 프로브

  100 MHz

  0.1 V/A

  n/a 

  Maximum: 50 A peak, 30 A rms continuous

  1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 Series (80000/90000 requires E2697A 1MΩ adapter)

  N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC 전류 프로브

  50 MHz 

  0.1 V/A

  n/a 

  Maximum: 50 A peak, 30 A rms continuous

  1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 Series (80000/90000 requires E2697A 1MΩ adapter)

  N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC 전류 프로브 

  10 MHz

  0.01 V/A

  n/a 

  Maximum: 150 A peak, 300 A rms continuous

  1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 Series (80000/90000 requires E2697A 1MΩ adapter)

  N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC 전류 프로브 

  2 MHz

  0.01 V/A

  n/a 

  최대: 500 A peak, 700 A rms continuous

  1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 시리즈 (80000/90000 requires E2697A 1MΩ adapter)